Regulamin

Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.galeriaplanbe.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z internetowej galerii sztuki GALERIAPLANBE i podjęciem czynności zmierzających do korzystania z jej usług, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania i zaakceptowania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem internetowej galerii sztuki GALERIAPLANBE, działającej pod adresem www.galeriaplanbe.pl jest Waldemar Badowski - zwany dalej Usługodawcą lub Galerią – prowadzący działalność gospodarczą F.H.U. Plan Waldemar Badowski, NIP: 554 111 65 44, Regon: 092972711, z siedzibą w Łochowie przy ul. Klonowej 17, 86-065 Łochowo,  Tel. 52 36 66 000.
 2. Galeria prowadzi sprzedaż dzieł sztuki poprzez sieć Internet, a stronami umowy zawartej za pośrednictwem Galerii są Usługodawca i każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zwana dalej Kupującym lub Użytkownikiem.
 3. Każdy Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres info@galeriaplanbe.pl, telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 503 336 848 w dni robocze w godz. 9-16 lub wysyłając wiadomość pocztą na adres F.H.U. Plan Waldemar Badowski, Klonowa 17, 86-065 Łochowo.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. GALERIAPLANBE poprzez sieć Internet pośredniczy w sprzedaży oryginalnych dzieł sztuki bezpośrednio od artysty, prowadzi też sprzedaż oryginalnych dzieł sztuki uzyskanych z potwierdzonych źródeł, oraz prowadzi usługę „Newsletter”.
 2. Usługi świadczone przez Internet polegają na umożliwieniu korzystania z internetowej galerii sztuki GALERIAPLANBE w celu zawarcia umowy sprzedaży, jej realizacji jak oraz możliwości zapoznania się z nową ofertą galerii, promocjami i rabatami.
 3. Sprzedaż dzieł sztuki prowadzona jest na terenie Polski, ale istnieje możliwość wysyłki jej za granicę. Wówczas warunki sprzedaży i wysyłki są uzgadniane indywidualnie z Kupującym.
 4. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Galerii treści reklamowych, które stanowić będą integralną jej część i prezentowanych w niej materiałów.
 5. Świadczenie usługi elektronicznej na rzecz Użytkownika galerii odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

III. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polega na umożliwieniu Użytkownikowi złożenia zapytania w Galerii poprzez stronę info@galeriaplanbe.pl jak również wybór i kupno dzieła sztuki w Galerii poprzez stronę www.galeriaplanbe.pl . Umowa jest zawierana na czas określony.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej ulega rozwiązaniu w momencie udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi o braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (np. wcześniejsze zamówienie danego dzieła sztuki przez innego Klienta i opracowywanie jego zamówienia, rezerwacja dzieła sztuki, brak pracy u Artysty, itp.), lub po 14-tu dniach od chwili zakończenia realizacji zamówienia na sprzedaż i dostarczeniu dzieła sztuki do Klienta.
 3. Rejestracja Użytkownika poprzez wysłanie „Formularz zamówienia” do Galerii jest bezpłatna i dobrowolna, ale konieczna do realizacji zamówienia.
 4. Galeria ogranicza wykorzystywanie i zbieranie informacji o Kupujących do niezbędnego minimum wymaganego do wysyłkowej sprzedaży towarów, co obejmuje dane osobowo-adresowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a także numer NIP w przypadku firm. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą do realizacji zamówień jak również do przekazywania informacji o nowych produktach jeżeli Klient wcześniej wyraził na to zgodę.
  Dane przetwarzane są zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówień klientów i nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Użytkownik może wycofać zamówienie i wypowiedzieć w ten sposób umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeśli nie dokonał jeszcze płatności.
 7. Galeria może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli:
  • podane przez Użytkownika dane zawarte w „Formularzu zamówienia” budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie uda się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub mailowego,
  • Użytkownik podszywa się pod inną osobę,
  • działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, dostarcza treści o charakterze bezprawnym oraz narusza prawa osób trzecich (informacje obsceniczne, obraźliwe, oszczercze, fałszywe, grożące)
  • Użytkownik wysyła spam
  • działalność Użytkownika w rażący sposób narusza postanowienia Regulaminu.

IV. Warunki sprzedaży

 1. Zamówienia i zapytania są przyjmowane przez stronę www.galeriaplanbe.pl.
 2. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem „Formularza zamówienia”, Kupujący otrzymuje informację mailowa, że zamówienie dotarło do Galerii, a dzieło uzyskuje status „Rezerwacja”.
 3. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w „Formularzu zamówienia”, jeżeli wyłącznie z ich powodu przesyłka nie dotrze do adresata.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że dzieło sztuki jest dostępne u współpracującego z Galerią Artysty. Galeria zobowiązuje się do potwierdzenia dostępności dzieła do sprzedaży w ciągu 24h roboczych od złożenia zamówienia. Galeria dokona wszelkich starań, aby wszystkie prezentowane na stronie www.galeriaplanbe.pl dzieła sztuki były dostępne do zakupu.
 5. Galeria na bieżąco informuje Kupującego o wszelkich opóźnieniach i zmianach w zamówieniu za pośrednictwem poczty e- mail.
 6. Kupujący może wycofać złożone zamówienie jeśli nie dokonał płatności.
 7. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w chwili, gdy dzieło jest dostępne do sprzedaży, a Kupujący w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji dokona przelewu na konto bankowe Galerii. W tytule przelewu powinien być wpisany nr zamówienia podany przez Galerię w mailu z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 8. Cena każdego dzieła podana jest w polskich złotych (PLN) i zawiera podatek VAT.
 9. Cena podawanego dzieła jest wiążąca w chwili zapłaty za złożone zamówienie, nie zawiera jednak kosztów przesyłki, które podawane są w mailu z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 10. Każda przesyłka jest ubezpieczona. Koszt ubezpieczenia oraz koszt dostawy uzależnione są od wagi i gabarytów dzieła sztuki. Dostawa towaru odbywa się przez firmę kurierską.
 11. Do zamówienia wysłana jest faktura oraz certyfikat świadczący o autentyczności nabytego dzieła sztuki.
 12. Przewidywany termin dostarczenia przesyłki to 7 dni roboczych.
  Galeria dokłada wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Nie dłuższy jednak niż 14 dni.
 13. Galeria zastrzega sobie prawo zmiany cen dzieł sztuki, wycofania poszczególnych dzieł, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Galerii, bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana cen lub wycofanie dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 14. Galeria prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych dzieł sztuki i dokłada wszelkich starań, aby miały one najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych prac. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału dzieła sztuki związane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera Użytkownika.
 15. Galeria zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia niektórych funkcjonalności Galerii w celu ich ulepszenia lub przeprowadzenia konserwacji. Użytkownicy będą o takim zamiarze informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

V. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru tj. objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu (dodatkowo prosimy o powiadomienie nas o chęci dokonania zwrotu przed upływem terminu na adres mailowy: info@galeriaplanbe.pl lub telefonicznie na nr tel. +(48) 503336848).
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza (załącznik) i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres info@galeriaplanbe.pl
  2. w formie pisemnej, na adres GaleriaPlanBe Waldemar Badowski ul. Klonowa 17, 86-065 Łochowo, woj. Kujawsko-pomorskie, Polska.
 4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
  2. kosztów ubezpieczenia przesyłki zwrotnej odpowiadającej wartości zakupu oraz nadania jej jako przesyłki chronionej.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Galerii. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminu. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 13. Dzieło nie podlega zwrotowi, jeżeli posiada wymienioną, bądź zmodyfikowaną oprawę na życzenie i w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb Kupującego, zgodnie z zapisami podpunktu 6.

VI Reklamacje

 1. Sprzedający ma obowiązek do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.
 2. Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Reklamacja powinna być złożona na adres e-mail: info@galeriaplanbe.pl lub na adres GaleriaPlanBe Waldemar Badowski, ul. Klonowa 17, 86-065 Łochowo, woj. kujawsko-pomorskie, Polska.
  W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556 1-556 3 i następne Kodeksu cywilnego.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  1. imię i nazwisko, adres, adres e-mail
  2. numer zamówienia
  3. opis niezgodności Dzieła z umową
  4. datę zawarcia umowy będącej podstawą do reklamacji
  5. protokół szkody, a w nim przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające reklamację, sporządzony w obecności kuriera
  6. fotografia szkody (możliwa w wersji elektronicznej)
 4. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. Jeśli podane w reklamacji dane są niewystarczające do rozpatrzenia reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie
 6. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: info@galeriaplanbe.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

VII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania internetowej galerii GALERIAPLANBE , a warunkiem świadczenia usług określonych w regulaminie jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich jego postanowień.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług przez Klienta to posiadanie komputera z dostępem do internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarki internetowa wyposażonej w wymagane wtyczki do prawidłowego wyświetlania materiałów strony.
 3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust.VII/3 sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Galerii. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Kupujący.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości możliwość dochodzenia roszczeń od Galerii z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 7. Regulamin w przyszłości może ulec zmianie, a informacja o zmianach zostanie umieszczona na stronie Galerii www.galeriaplanbe.pl na 14 dni przed ich wprowadzeniem.
  Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

Regulamin obowiązuje od dnia 08 sierpnia 2017 r.